Producenci
Promocje
Kapka Kamui Black Cue Bilder 13 mm Soft
Kapka Kamui Black Cue Bilder 13 mm Soft

69,00 zł

Cena regularna: 77,00 zł

Najniższa cena: 77,00 zł
szt.
Bile bilardowe Aramith Duramith Tournament TV Pro Cup
Bile bilardowe Aramith Duramith Tournament TV Pro Cup

999,00 zł

Cena regularna: 1 300,00 zł

Najniższa cena: 1 300,00 zł
szt.
Kreda bilardowa Mezz Smart niebieska
Kreda bilardowa Mezz Smart niebieska

45,00 zł

Cena regularna: 60,00 zł

Najniższa cena: 60,00 zł
szt.
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

sklep.makmarketing.pl

 

 1. Informacje o firmie

  Sklep internetowy działający pod adresem sklep.makmarketing.pl jest własnością Mak Marketing Marcin Krzemiński, z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 84 a, 25-528 Kielce, nr NIP: 959-091-48-80

 2. Składanie zamówienia

  Składanie zamówień drogą internetową możliwe jest 24 h/dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego i krótkotrwałego wyłączenia możliwości składania zamówień w sklepie internetowym w razie konieczności wykonania prac modernizacyjnych, konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

  Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma drogą mailową automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia, a następnie status realizacji.

  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego (odbiorcy przesyłki) przed dokonaniem wysyłki towaru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

 3. Zmiana lub anulowanie zamówienia

  Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest jedynie poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta tel. 41-36211474.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia zawarcia umowy bez podania przyczyny.

  „Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.”
  1. Zmiana regulaminu

   Firma Mak Marketing zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Każda ewentualna zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia nowego regulaminu wraz z informacją o jego zmianie na witrynie sklep.makmarketing.pl. W przypadku zmian regulaminu dotyczących uprawnień konsumenta, który dokonał zakupu w okresie obowiązywania wcześniejszego regulaminu, może on powoływać się na zapis korzystniejszy dla konsumenta wynikający z postanowień regulaminu z dnia zakupu lub regulaminu obowiązującego aktualnie.Ceny

   Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
   5. Faktury

   Faktura VAT wystawiana jest na życzenie nabywcy. Standardowo wystawianym dowodem sprzedaży jest wysyłany wraz z towarem paragon fiskalny.
   6. Czas dostawy

   Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1 do 3 dni.

   W sporadycznych przypadkach przy realizacji przesyłki Pocztą Polską, czas dostawy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 14 dni, a w przypadku przesyłek zagranicznych do 21 dni.
   7.Koszt dostawy

   Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i wartości zamówienia. Szczegółowa kalkulacja kosztu wysyłki znajduje się w zakładce "Koszty dostawy".

   Przy zamówieniach większej wartości istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia niestandardowej formy dostawy oraz odpowiadającego jej kosztu wysyłki.
   8.Formy płatności

   Za towar zakupiony w sklepie zapłacić można przelewem lub gotówką wybierając formę przesyłki za pobraniem.
   9. Zwroty i reklamacje

   Nabywca będący konsumentem może bez podania przyczyny dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. 

   Reklamacje towarów z tytułu gwarancji lub rękojmi rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta tel. 41-3621147.                10.Ochrona danych osobowych

  Firma Mak Marketing jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przetwarzanych w związku z prowadzonym sklepem internetowym. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z Działem Obsługi Klienta tel. 41-3621147.
  11. Zmiana regulaminu

  Firma Mak Marketing zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Każda ewentualna zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia nowego regulaminu wraz z informacją o jego zmianie na witrynie sklep.makmarketing.pl. W przypadku zmian regulaminu dotyczących uprawnień konsumenta, który dokonał zakupu w okresie obowiązywania wcześniejszego regulaminu, może on powoływać się na zapis korzystniejszy dla konsumenta wynikający z postanowień regulaminu z dnia zakupu lub regulaminu obowiązującego aktualnie.

REGULAMIN

UDZIELANIA GWARANCJI NA STOŁY BILARDOWE SPRZEDAWANE PRZEZ MAK MARKETING

( dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym)  

 

Firma Mak Marketing Marcin Krzemiński z siedzibą w 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a,

Nazwa sprzętu: stół bilardowy-Dynamic III, Dynamic II, Dynamic Competition,

WiK Olimpic, Aristokrat, Premier, Kanclerz, Bern, Hurricane, Triumph i Champion z płytami kamiennymi.  

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
 2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru.
 3. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru.
 4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji (sukna, łuz, band, płyty). Gwarancja nie obejmuje poziomowania stołu.
 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
 6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
 7. Rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i Odbiorca musi dołączyć do niej zdjęcia pokazujące uszkodzenia.  Jeżeli Wykonawca uzna za stosowne może wysłać Pracownika, który dokona oględzin w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.  Za oględziny rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy. Zapoznanie się z reklamacją i poinformowanie Odbiorcy o planowanych czynnościach nastąpi najpóźniej w ciągu 14 roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego informacji o usterce. W przypadku uznania reklamacji wykonanie naprawy nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy.

 1. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w którym znajduje się sprzęt lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
 2. Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia na terenie Polski przez 2 lata.
 3. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
 4. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe, na koszt i ryzyko gwaranta.
 5. Odbiorca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji stołów niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma także zastosowania w przypadku przenoszenia, we własnym zakresie stołu, w inne miejsca niż instalowane przez serwis Wykonawcy.
 6. Wszelka ingerencja wykonawcy w stół bilardowy (przeróbki, zmiany konstrukcyjne) powodują wygaśniecie gwarancji.
 7. Wymiany sukna, band czy łuz poza serwisem Wykonawcy są podstawą do wygaśnięcia gwarancji.
 8. Na decyzję reklamacyjną Wykonawcy Odbiorca może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Handlowej lub dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

 

 

Kielce 12 października 2020 r.                                              Właściciel Mak Marketing

REGULAMIN

UDZIELANIA GWARANCJI NA STOŁY BILARDOWE SPRZEDAWANE PRZEZ MAK MARKETING

( dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym)  

 

Firma Mak Marketing Marcin Krzemiński z siedzibą w 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a,

Nazwa sprzętu: stół bilardowy-Dynamic III, Dynamic II, Dynamic Competition,

WiK Olimpic, Aristokrat, Premier, Kanclerz, Bern, Hurricane, Triumph i Champion z płytami kamiennymi.  

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
 2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru.
 3. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru.
 4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji (sukna, łuz, band, płyty). Gwarancja nie obejmuje poziomowania stołu.
 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
 6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
 7. Rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i Odbiorca musi dołączyć do niej zdjęcia pokazujące uszkodzenia.  Jeżeli Wykonawca uzna za stosowne może wysłać Pracownika, który dokona oględzin w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.  Za oględziny rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy. Zapoznanie się z reklamacją i poinformowanie Odbiorcy o planowanych czynnościach nastąpi najpóźniej w ciągu 14 roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego informacji o usterce. W przypadku uznania reklamacji wykonanie naprawy nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy.

 1. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w którym znajduje się sprzęt lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
 2. Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia na terenie Polski przez 2 lata.
 3. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
 4. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe, na koszt i ryzyko gwaranta.
 5. Odbiorca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji stołów niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma także zastosowania w przypadku przenoszenia, we własnym zakresie stołu, w inne miejsca niż instalowane przez serwis Wykonawcy.
 6. Wszelka ingerencja wykonawcy w stół bilardowy (przeróbki, zmiany konstrukcyjne) powodują wygaśniecie gwarancji.
 7. Wymiany sukna, band czy łuz poza serwisem Wykonawcy są podstawą do wygaśnięcia gwarancji.
 8. Na decyzję reklamacyjną Wykonawcy Odbiorca może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Handlowej lub dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

 

 

Kielce 12 października 2020 r.                                              Właściciel Mak Marketing

 

REGULAMIN

UDZIELANIA GWARANCJI NA KIJE I FUTERAŁY BILARDOWE SPRZEDAWANE PRZEZ MAK MARKETING

(dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym)  

 

Firma Mak Marketing Marcin Krzemiński z siedzibą w 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a, udziela gwarancji na sprzedawane kije bilardowe i futerały.

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Mak Marketing zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
 2. Mak Marketing udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru.
 3. Mak Marketing udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru.
 4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji (kapki do kija i zamki błyskawiczne).
 5. W ramach udzielonej gwarancji Mak Marketing zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
 6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Mak Marketing będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
 7. Rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i Odbiorca musi dołączyć do niej zdjęcia pokazujące uszkodzenia. W szczególnych wypadkach Odbiorca na swój koszt przesyła sprzęt do Mak Marketing. Jeżeli Mak Marketing uzna za stosowne może wysłać Pracownika, który dokona oględzin w miejscu wskazanym przez Odbiorcę lub poprosić o przesłanie sprzętu     do sklepu Mak Marketing. Oględziny rozumiane są jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy. Zapoznanie się            z reklamacją i poinformowanie Odbiorcy o planowanych czynnościach nastąpi najpóźniej        w ciągu 14 roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego informacji o usterce.      W przypadku uznania reklamacji wykonanie naprawy nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy.

 1. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w którym znajduje się sprzęt lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Odbiorcy. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Mak Marketing .
 2. Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia na terenie Polski przez 2 lata.
 3. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
 4. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe, na koszt i ryzyko gwaranta.
 5. Odbiorca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. Wszelka ingerencja wykonawcy w sprzęt (przeróbki, zmiany konstrukcyjne, wymiana na włąsną rękę kapki czy ferulli) powodują wygaśniecie gwarancji. W tym zakresie muszą działać profesjonalne serwisy, które na życzenie Klienta zostaną wskazane przez Mak Marketing.
 7. Na decyzję reklamacyjną Wykonawcy Odbiorca może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Handlowej lub dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

 

 

Kielce 12 października 2020 r.                                              Właściciel Mak Marketing

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl